Varför är det viktigt?


Antalet möten som vi deltar i har ökat. Samtidigt är det många möten som är ostrukturerade och ogenomtänkta, utan tydligt mål och syfte. Det leder till stora produktivitetsförluster och frustration bland medarbetare.

Ett schema som snabbt fylls upp av möten kan vara oerhört frustrerande. Du tar dig tid och stressar för att hinna mellan olika inbokade aktiviteter men många kommer sent, agendan är ostrukturerad och ni störs av mobiler och datorer som pockar på uppmärksamheten. Effektiva möten handlar om just det här. Hur vi kan se till att minimera antalet möten och samtidigt strukturera de möten vi faktiskt har på ett sådant sätt att vi får ut maximalt av tiden. För ett möte är i grund och botten ändå något positivt. När vi ses och gemensamt diskuterar viktiga frågor, det är då verksamheten verkligen kan lyfta. Se till att använda den kraften på rätt sätt och skippa de onödiga mötena.

Att inte uppmärksamma problem i möteskulturen skapar i längden stora produktivitetsförluster för organisationen. Undersökningar visar att närmare hälften av landets chefer anser att de lägger för mycket tid på möten. Det leder till att många personer redan innan mötet börjar känner sig missnöjda. Och under själva mötet kanske man istället för att vara närvarande funderar på andra arbetsuppgifter, mailar eller skickar sms. Resultatet blir att vad som hade kunnat vara ett effektivt möte istället blir förlorad tid för alla medverkande.

Ofta sitter möteskulturen i väggarna på en arbetsplats och det kan vara svårt både för anställda och chefer att se och uppmärksamma när något inte funkar. Att binda upp de anställdas tid i långa och ineffektiva möten gör att viktiga arbetsuppgifter prioriteras ned. Det skapar stress och försämras organisationens resultat. Att proaktivt förbättra er möteseffektivitet blir därför en långsiktig investering för organisationen som bidrar till ökad arbetsglädje men även förbättrade affärsresultat.

Effektiv Nu hjälper er att orientera er i det nya landskapet och stötta medarbetarna för att de ska nå balans i livet. Att jobba med att skapa effektiva möten blir i längden en win-win för organisation och medarbetare.

Några effekter av att införa effektiva möten i organisationen:

– Ni får struktur på era möten

– Ni kommer att kunna rensa era kalendrar

– Tid blir över till viktigare uppgifter

– Den fulla potentialen i era kalendrar kommer att kunna utnyttjas

– Ni kommer få ut mer av er planering – både på kort och lång sikt

– Ni kommer kunna öka produktiviteten

– Stressnivåerna sjunker i organisationen

– Arbetsglädjen ökar

Hur kan vi förbättra?

Fatih Akan är effektivitetskonsult på Effektiv Nu. Han brinner för att utbilda och hjälpa andra undvika att göra samma resa som han själv gjort.

”Jag var väldigt dedikerad mitt jobb och det var inga problem, det var ju så roligt! Men även roliga jobb är slitsamma om man jobbar för mycket. Att ständigt vara uppbokad och ha möten dagarna igenom gjorde att jag blev tvungen att utföra mina riktiga arbetsuppgifter på kvällarna. Idag har jag tagit tag i min situation, bytt bransch och jobbar med det jag brinner för. Våra effektiva möten på Effektiv Nu gör att jag har massor av tid över varje vecka – för att faktiskt skapa resultat.”

Vårt arbete handlar om att möjliggöra för kursdeltagarna att själva uppnå effektiva möten. Vi identifierar problemen och tränar deltagarna i viktiga moment. Effekterna blir direkta och leder ofta till aha-upplevelser som deltagarna sedan tar med sig till organisationen och implementerar. Målet är att deltagarna ska vara produktiva när de är på jobbet och helt lediga när de är hemma.

Utifrån ett workshop-baserat arbetssätt hjälper vi kursdeltagarna att uppnå effektiva möten så att de slipper känna stress och oro över att inte hinna med sina jobb. Vi jobbar med aktiva deltagare som själva får vara med och utforma lösningar som är individanpassade för att uppnå en hög produktivitet. På det sättet ökar motivationen och chanserna till långsiktig förändring. Några områden som vi behandlar under utbildningen är vikten av att planera, förbereda, genomföra och följa upp olika typer av möten. Vi introducerar också konkreta verktyg för att ta sig an frågorna.

Vi hjälper till att skapa kontroll genom den mycket konkreta nivån på utbildningen som bland annat tar upp organisationens ”interna trafikregler”. Precis som att en busschaufför aldrig skulle släppas ut i trafiken utan busskörkort så tycker vi att alla tjänstemän bör känna till och agera efter samma trafikregler. Annars riskerar vi ständiga krockar i arbetslivet som försämrar fysisk och psykisk arbetsmiljö, stjäl energi och skapar stress och merarbete.

För att förebygga krockar i möteskulturen diskuterar vi förbättringsåtgärder inom följande områden:

– Riktlinjer kring mötesstrukturen

– Planering

– Olika mötesformer (för- och nackdelar)

– Syfte, mål och agenda med mötet

– Hur man leder ett möte och olika roller under mötet

– Tekniken som hävstång i mötet

– När behöver man ha ett möte?

– Hur kan jag bidra till effektiva möten

– Konkreta verktyg för planering, förberedelse, genomförande och uppföljning av möten

– OneNote

Genom våra utbildningar upplever deltagarna att de har färre men mer produktiva möten. De upplever en minskad stress och att de får ut mer av sin arbetsplanering. Samtidigt kan organisationen jobba mer aktivt med utveckling av arbetsmiljö och strategiarbete samt följa upp aktiviteter på ett bättre och enklare sätt.

tjänster

Genom våra utbildningar får ni fullständig kontroll över er möteseffektivitet. Ni får i högre utsträckning rätt saker gjorda och möjlighet att jobba strategiskt och ta tag i de proaktiva lösningarna. Effektivitet handlar om att göra rätt saker – inte om att jobba snabbare.

Vi mäter alltid våra resultat och kan garantera att minst en timme frigörs per deltagare och dag när ni går någon av våra utbildningar. Det blir en produktivitetsökning om minst tolv procent för organisationen som helhet. Kurserna anpassas alltid efter den specifika arbetsplatsen och dess behov.

Våra kursledare inspirerar och ger deltagarna insikter som ska leda till en förbättring av er möteseffektivitet och produktivitet. Vi jobbar i workshops och utgår från varje individs specifika situation och behov. Vi ger verktyg och övningar som deltagarna kan ta med sig och applicera både i sina yrkes- och privatliv även efter själva kursen.

Alla våra tjänster anpassas efter era önskemål. Kontakta oss så kan vi diskutera om era behov.

Kontakta oss

Concept of byod: productivity helped by laptop, tablet and smartphone on an hardwood desk. Screen graphics are made up.

 

Utbildning – Effektiva möten

Du lär dig genom konkreta övningar hur du minskar antalet möten du deltar i, hur du kan frigöra tid beroende på när och var du lägger dina möten, samt hur du strukturerar och följer upp möten du själv leder för maximal produktivitet. Innehållet är handfast och du får öva tillsammans med övriga deltagare.

När du avslutat utbildningen är din kalender rensad från onödiga möten och du kommer att veta hur du minimerar antalet möten och får dem så effektiva som möjligt. Vidare har du med dig en struktur för hur du leder och följer upp de möten du själv ansvarar för.

Syfte och Mål:

Syftet är att ge ökad kunskap och insikt om vikten av att planera, förbereda, genomföra och följa upp olika typer av möten samt ge konkreta verktyg.

Målet är att frigöra tid för deltagarna och på så sätt öka effektiviteten och produktiviteten.

Upplägg:

Steg 1) Förstudie inklusive intervjuer, analys och sammanställning av data.

Steg 2) En dags workshop och utvärdering

Steg 3) Uppföljning samt tillgång till kursledaren för frågor efter utbildningen

Plats, utrustning och tidsåtgång:

Kursen genomförs i era lokaler som behöver vara utrustade med projektor, whiteboard eller A1-blädderblock. Alla deltagare behöver ha tillgång till dator samt e-post. Utbildningen tar mellan 1 – 1,5 dagar.

Nytta:

 • Ni får struktur på era möten
 • Ni får en agendamall som ni kan använda för framtida möten
 • Ni kommer att kunna rensa era kalendrar
 • Ni kommer att få tid över till viktigare uppgifter
 • Ni kommer att kunna nyttja den fulla potentialen i era kalendrar
 • Ni kommer få ut mer av er planering
 • Ni kommer kunna frigöra tid
 • Ni kommer att kunna öka produktiviteten

Det ingår:

 • Individuell förstudie – besvaras elektroniskt (ca 5 min)
 • En heldags workshop
 • Utvärderingsrapport – besvaras elektroniskt (ca 5 min)
 • Kursdokumentation, tumregler och lathundar

 

Jag vill veta mer

Utbildning – Personlig effektivitet med fokus på möten

Effektiv Nu erbjuder ett skräddarsytt program som kombinerar personlig effektivitet och effektiva möten. Programmet genomförs som en hel dags workshop samt uppföljningar. Syftet är att direkt uppnå konkreta resultat genom att träna deltagarna i effektiv arbetsteknik och i prioritering av möten samt planering, genomförande och uppföljning av möten.

Exempel på utbildningsmoment:

 • Proaktiv och hållbar informationshantering
 • Skapa hållbar struktur
 • Effektiv e-posthantering
 • Tekniken som hävstång i arbetet
 • Effektiv prioritering i arbetsvardagen
 • Planering på kort och lång sikt
 • Minimera avbrott och frigöra tid
 • Effektiva möten

Syfte och Mål:

Syftet med utbildningen är att ändra deltagarnas beteenden och lära ut arbetssätt som är anpassade till nutid samt uppnå möteseffektivitet. Målet med utbildningen är att bli effektivare, öka produktiviteten, minska stressen och skapa bättre balans i livet!

Vi garanterar att varje deltagare kommer att kunna frigöra minst 1 timme om dagen efter vårt basprogram på 1,5 dag.

Upplägg:

Steg 1) Förstudie samt en heldags workshop och utvärdering

- Minimera avbrott , Skapa hållbar struktur, Prioritera smart, Planera smart och Skapa kontroll

Steg 2) Skräddarsydd uppföljning (halvdag)

Plats, utrustning och tidsåtgång:

Deltagarna behöver ha tillgång till dator samt e-post. Utbildningen tar mellan 1,5 dag – upp till 3 dagar utifrån önskemål och genomförs på plats hos er.

Nytta:

 • Få fullständig kontroll på er tid och arbetsuppgifter
 • Minska antalet möten
 • Öka effektiviteten i de möten ni genomför
 • Få i högre utsträckning RÄTT saker gjorda
 • Få mer tid med det proaktiva arbetet
 • Se till att saker inte faller mellan stolarna
 • Nyttja den fulla potentialen i er e-postklient
 • Bevaka och följa upp att saker blir gjorda, med en knapptryckning
 • Minska stressfaktorerna under arbetsdagen
 • Få ut mer av er planering
 • Sluta oroa er för att ni kanske har glömt eller missat något

Det ingår:

 • Individuell förstudie – besvaras elektroniskt (ca 5 min)
 • Heldags workshop
 • Utvärderingsrapport – besvaras elektroniskt (ca 5 min)
 • Coachning och uppföljning
 • Kursdokumentation, tumregler och lathundar

 

Jag vill veta mer

 

Upper view of business people around table
Man sitting in grass with laptop

Utbildning – Effektiva riktlinjer för effektiv möteskultur

Genom att skapa riktlinjer för exempelvis möten, mejl, telefontrafik, kontorslandskap, post och hemarbete minskar antalet störningsmoment och arbetsmiljön förbättras. Många källor till konflikt och negativ stress tas bort. Det frigör oavbruten arbetstid för hela organisationen och reducerar antalet konflikter och osäkerhet som tar energi och fokus från arbetet.

Under en dags workshoparbete för ledningsgruppen eller annan specifik arbetsgrupp hjälper vi er att ta fram riktlinjer inom de områden som är mest relevanta för er organisation, till exempel möteseffektivitet. Tillsammans tar vi även fram en konkret plan för hur implementeringen ska gå till. Workshopen föregås av en förstudie för kartläggning av fokusområden. Uppföljning görs efter riktlinjerna har implementerats i er organisation.

Syfte och Mål:

Ta fram riktlinjer för att uppnå bättre resultat, minska resursslöseriet, frigöra tid, skapa bättre struktur och riktlinjer i hela organisationen samt ta fram en implementationsplan. Tillsammans tar vi fram nödvändiga riktlinjer för organisationens framtida välmående och struktur.

Upplägg:

Steg 1) Förstudie med kartläggning av fokusområden

Steg 2) Workshop (2 – 12 timmar) beroende på val av fokusområden

Steg 3) Uppföljning efter implementering

Plats, utrustning och tidsåtgång:

Kursen genomförs i era lokaler som behöver vara utrustade med projektor, whiteboard eller A1-blädderblock. Workshopen tar mellan 2 – 12 timmar.

Nytta:

 • Minska resursslöseriet
 • Förbättra arbetsmiljön
 • Frigör oavbruten arbetstid
 • Skapar riktlinjer för ökad produktivitet
 • Implementerar interna trafikregler

Det ingår:

 • Riktlinjer för effektiva och produktiva möten
 • Riktlinjer för mail och Lync / Skype
 • Riktlinjer för telefon
 • Riktlinjer för internkommunikation och förhållningssätt
 • Dokumentation och implementationsplan

 

Jag vill veta mer

Utbildning – Effektivt ledarskap med fokus på effektiva möten

Skräddarsydda utbildningar för ledningsgrupper samt chefer inklusive mellanchefer. Vi utgår alltid utifrån individens och organisationens behov som kartläggs i en förstudie.

Exempel på utbildningsmoment:

 • Förbättra möteseffektivitet
 • Hjälp med att skapa större kontroll
 • Tydliggöra mål
 • Kommunicera effektivare
 • Prioritera bättre
 • Effektivare planering
 • Reducera stress och förbättra psykosocial arbetsmiljö
 • Använda e-postklient samt smartphone bättre
 • Leda organisationen mer effektivt

Syfte och Mål:

Syftet med utbildningen är att ändra deltagarnas beteenden, till exempel när det kommer till möteskultur, och lära ut arbetssätt som är anpassade till nutid. Målet med utbildningen är att bli effektivare, öka produktiviteten, minska stressen och skapa bättre balans i livet!

Vi garanterar att varje deltagare kommer att kunna frigöra minst 1 timme om dagen efter vårt basprogram på 1,5 dag.

Upplägg:

Steg 1) Förstudie samt en heldags workshop och utvärdering

- Minimera avbrott , skapa hållbar struktur, prioritera smart, planera smart, skapa kontroll och hantera gruppen och teamet

Steg 2) Skräddarsydd uppföljning (halvdag)

Plats, utrustning och tidsåtgång:

Deltagarna behöver ha tillgång till dator samt e-post. Utbildningen tar mellan 1,5 dag – upp till 3 dagar utifrån önskemål och genomförs på plats hos er.

Nytta:

 • Få fullständig kontroll på er tid och arbetsuppgifter
 • Minska antalet möten
 • Förbättra effektiviteten på de möten som genomförs
 • Få i högre utsträckning RÄTT saker gjorda
 • Få mer tid med det proaktiva arbetet
 • Se till att saker inte faller mellan stolarna
 • Nyttja den fulla potentialen i er e-postklient
 • Bevaka och följa upp att saker blir gjorda, med en knapptryckning
 • Minska stressfaktorerna under arbetsdagen
 • Få ut mer av er planering
 • Sluta oroa er för att ni kanske har glömt eller missat något
 • Hantera gruppen och teamet framgångsrikt

Det ingår:

 • Individuell förstudie – besvaras elektroniskt (ca 5 min)
 • Heldags workshop
 • Utvärderingsrapport – besvaras elektroniskt (ca 5 min)
 • Coachning och uppföljning
 • Kursdokumentation, tumregler och lathundar

 

Jag vill veta mer

Pfeil von einem Kompass zeigt in Richtung Leadership
Multiethnic people working in the office

Utbildning – Aktivitetsbaserad arbetsplats och möteseffektivitet

Aktivitetsbaserade arbetsplatser, eller ABW – Activity Based Working, är flexibla kontor där individen inte har en fast arbetsplats. Istället väljer individen utifrån sina aktiviteter var man ska arbeta – till exempel i små tysta rum för enskilt arbete, mötes- och projektrum i varierande storlekar, soffgrupper, ståbord o.s.v. Att gå från exempelvis ett kontorslandskap till att arbeta i ABW-miljö kräver vissa förändringar i arbetssätt för att man ska uppnå de effektivitetsvinster som möjliggörs med denna kontorsmiljö. Erfarenhet från företag som infört ABW-kontor visar att de flesta individer behöver konkret utbildning i beteende och hur man ska tänka för att fungera effektivt i en ABW-miljö. De fall där detta skett har man avsevärt nöjdare och mer produktiva medarbetare. Även mötesrutiner påverkas vid flytt till ABW-kontor och behöver ofta gås igenom för att anpassas till den nya miljön.

Syfte och Mål:

Ge inspiration, verktyg och tips med tillhörande gruppövning för att denna stora förändring ska gå så smidigt som möjligt. Tillsammans avdramatiserar vi flytten till ett aktivitetsbaserat kontor.

Upplägg:

Steg 1) Förstudie samt workshop och utvärdering

Steg 2) Coachning efter 2-3 veckor (2 timmar) samt repetition och fördjupning

Steg 3) Skräddarsydd uppföljning (halvdag)

Plats, utrustning och tidsåtgång:

Kursen genomförs i era lokaler som behöver vara utrustade med projektor, whiteboard eller A1-blädderblock. Utbildningen tar mellan 2 timmar – 1,5 dag.

Nytta:

 • Ni får bättre insikt i förändringarna
 • Ni kommer kunna skapa papperslösa kontor
 • Ni får en bättre förståelse för hur man kan arbeta smartare på ett ABW-kontor
 • Ni får i högre utsträckning rätt saker gjorda
 • Ni lär er uppnå möteseffektivitet i den nya miljön
 • Ni kommer att kunna utnyttja den fulla potentialen i era tekniska verktyg
 • Ni kommer kunna bevaka och följa upp att saker blir gjorda med en knapptryckning
 • Ni kommer att få ut mer av er planering
 • Ni kommer kunna ta fram ett första utkast av era ”interna trafikregler”

Det ingår:

 • Heldags workshop
 • Utvärderingsrapport – besvaras elektroniskt (ca 5 min)
 • Coachning och uppföljning
 • Kursdokumentation, tumregler och lathundar

 

Jag vill veta mer

Öppen utbildning i personlig effektivitet och möteseffektivitet

Det har varit många förändringar i vårt arbetsliv de senaste 15-20 åren. Vi är tyvärr inte rustade för att tackla dessa förändringar och idag ställs det allt större krav på medarbetarnas arbetsmetodik och tekniska färdigheter. Individen ansvarar själv allt mer för sitt resultat och att uppsatta mål nås inom överenskomna tidsramar. Med genomtänkt metodik och arbetsteknik kan förutsättningar skapas för goda resultat med balanserad arbetsinsats.

Effektiv Nu erbjuder ett utbildningsprogram i personlig effektivitet och möteseffektivitet. Detta genomförs under en heldags workshop samt efterföljande privat coachning under två timmar. Syftet är att direkt uppnå konkreta resultat genom att träna deltagarna i effektiv arbetsteknik och i prioritering av möten samt planering, genomförande och uppföljning av möten.

Exempel på delar som ingår i utbildningen är:

 • Proaktiv och hållbar informationshantering
 • Skapa hållbar struktur
 • Effektiv prioritering i arbetsvardagen
 • Planering på kort och lång sikt
 • Minimera avbrott och frigör tid
 • Möteseffektivitet
 • Effektiv e-posthantering
 • Skapa kontroll och behåll det
 • Tekniken som hävstång i arbetet
 • Effektivt självledarskap
 • Tekniken som hävstång i arbetet
 • Identifiera målet – uppnå det
 • OneNote

Syfte och Mål:

Syftet med utbildningen är att ändra deltagarnas beteenden och lära ut arbetssätt som är anpassade till nutid. Målet med utbildningen är att bli effektivare, öka produktiviteten, minska stressen och skapa bättre balans i livet!

Vi garanterar att varje deltagare kommer att kunna frigöra minst 1 timme om dagen efter vårt basprogram på 1,5 dag.

Upplägg:

Steg 1) Förstudie samt en heldags workshop och utvärdering

- Minimera avbrott , Skapa hållbar struktur, Prioritera smart, Planera smart och Skapa kontroll

Steg 2) Coachning efter 2-3 veckor (2 timmar) samt repetition och fördjupning

Plats, utrustning och tidsåtgång:

Du behöver ha tillgång till din dator samt din egen e-post. Vi kommer att vara i utbildningslokaler i centrala Stockholm. Plats meddelas cirka två veckor innan utbildningen genomförs.

Nytta:

 • Få fullständig kontroll på din tid och arbetsuppgifter
 • Få i högre utsträckning RÄTT saker gjorda
 • Minska antalet möten och bli mer effektiv i de möten som är kvar
 • Få mer tid med det proaktiva arbetet
 • Se till att saker inte faller mellan stolarna
 • Nyttja den fulla potentialen i din e-postklient
 • Bevaka och följa upp att saker blir gjorda, med en knapptryckning
 • Minska stressfaktorerna under arbetsdagen
 • Få ut mer av din planering
 • Sluta oroa dig för att du kanske har glömt eller missat något

Det ingår:

 • Individuell förstudie – besvaras elektroniskt (ca 5 min)
 • Heldags workshop
 • Utvärderingsrapport – besvaras elektroniskt (ca 5 min)
 • Coachning och uppföljning
 • Kursdokumentation, tumregler och lathundar

 

Jag vill veta mer

utbrandhet

Utöver vårt breda kursutbud erbjuder vi även:

– Coachning i grupp eller individuellt

Effektiv Nu erbjuder coachning för enskilda individer eller mindre grupper inom bland annat ökad personlig effektivitet, effektiva möten, effektivt ledarskap, aktivitetsbaserade arbetsplatser och hur man på ett effektivt sätt kan skapa riktlinjer för sin avdelning eller organisation.

Tidsåtgång:

Efter överenskommelse – beroende på individens behov.

– Seminarier

De senaste 30 åren har Sverige gått från ett industrisamhälle till ett globalt informationssamhälle. Det har lett till allt högre krav på personligt ansvar, leverans och tillgänglighet och allt större fokus på teknik som hjälpmedel i tillvaron. Ofta hinner man numera inte med allt det som finns att göra och arbetstiden reduceras av ständiga avbrott och möten. Konsekvensen blir att många tar med sig arbetet hem efter arbetsdagens slut – för att hinna arbeta klart.

Effektiv Nu erbjuder korta seminarier för större grupper. Seminarierna ger deltagarna insikt och inspiration i ämnet och gör det möjligt att kick-starta en förändringsprocess av exempelvis möteskulturen i er organisation.

Tidsåtgång:

1-4 timmar beroende på behov och önskemål.

Kontakta oss

Vad säger våra kunder?

Här är några kommentarer från våra kunder om Effektiva Möten .Nu

Ökad kontroll gav mindre stress på arbetsplatsen
Kursen i personlig effektivitet har med enkla medel bidragit till en säkrare arbetssituation på Sörmlandsidrotten. Redskapen fanns redan på plats och med kursledarens hjälp har de äntligen kommit till användning.  

Arbetsdagarna var fyllda av uppgifter men strukturen saknades och resultatet blev en stressig arbetsmiljö. För Jörgen Hedberg, distriktsidrottschef på Sörmlandsidrotten, var det tydligt att organisationen behövde hjälp med att skapa ett långsiktigt hållbart sätt att arbeta.

– Kursen lärde oss inte bara hur varje enskild person kan bli mer effektiv utan också hur vi tillsammans kan stötta varandra och jobba smartare. Man kommer betydligt längre om alla i organisationen tänker till kring de här frågorna så att vi strävar åt samma håll och kan utvecklas tillsammans, säger Jörgen.

Att skapa gemensamma spelregler för alla på arbetsplatsen är en viktig del av kursen i personlig effektivitet. Spelreglerna utgör ett ramverk som underlättar kommunikationen och främjar gott samarbete mellan kollegor. Precis som i trafiken blir det lättare att nå målet om alla följer samma regler. Dessutom slipper man en hel del friktion som kan uppstå på vägen.

Rätt teknik underlättar
För många kan det vara svårt att avgöra vilka program på datorn som avlastar i vardagen, och vilka som kanske används i onödan utan att egentligen bidra med något.

– Vi sitter utspridda på fyra olika kontor i vårt distrikt och OneNote har visat sig vara ett värdefullt verktyg när vi ska dela dokument. Det har kunnat ersätta andra krångligare lösningar, säger Jörgen.

En annan förbättring för Sörmlandsidrotten var att man började jobba på samma sätt i Outlook. Gemensamma färgkoder visar tydligt vad de anställda lägger mest tid på och utifrån det kan man lättare följa upp och styra verksamheten. Att boka in möten har också blivit en smidigare process för alla.

– Kursen var väldigt uppskattad och har lett till att vi idag arbetar mer effektivt. Vi har fortsatt att jobba aktivt med de gemensamma spelreglerna eftersom det har varit ett väldigt bra sätt att hålla samman organisationen. Vi lärde oss också fördelarna med molnbaserade tjänster och kommer vidareutveckla vår användning av den typen av lösningar, säger Jörgen.

Jörgen Hedberg
Distriktsidrottschef på Sörmlandsidrotten

 

"Den mest effektiva effektivitetskurs jag kan tänka mig. Manne har förmågan att behålla deltagarnas uppmärksamhet och fokus ända till sista minuten på utbildningen. Tack vare hans professionella framträdande, tydliga budskap och en metod som fungerar har utbildningen lett till bestående beteendeförändringar hos deltagarna. Ett år efter genomförda utbildningar talar vi fortfarande om honom. Jag rekommenderar varmt Mannes utbildningar".

Angelika Tung Johnsson
Länsstyrelsen, Jämtlands län

 

"Manne är en sann inspiratör som på ett mycket pedagogiskt och strukturerat sätt hjälper den han coachar att fokusera och effektivisera. Manne har utöver detta en fantastisk personkännedom och stor empati, vilket gör att han anpassar sin coaching helt efter individen"

Johan Harvey
Platschef - Audi Järva Krog

 

"Aha upplevelse, Motiverande, Inspirerande, Professionell, Verktyg som verkligen är hands-on! Det fungerar i det vardagliga livet - du blir mer effektiv! Är bara några ord som verkligen beskriver den upplevelse och känsla man har efter effektivitetsutbildningen med Effektiv Nu. Kursen har definitivt hjälpt mig att blir mer effektiv i mitt dagliga liv. Mannes inspirerande och coachande sätt gör att man verkligen ser till att det händer något och att ens beteendeförändring verkligen består. Helt otroligt hur enkelt det faktiskt är och hur effektiv man blir. Effektiv Nu:s utbildningar är något som jag varmt rekommenderar".

Maria Paris
Vattenfall - Facility Management


Kundnöjdhet
%
Antal utbildade deltagare
Antal frigjorda timmar

Kontakt

Address:

Effektiv Nu
Att: effektiva-moten.nu
Engelbrektsgatan 9
114 32 Stockholm

Phone number:

08 – 517 537 83

Fyll i dina frågor och tankar kring effektiva möten, så återkommer vi inom kort med svar på dina frågor och hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.


Ditt namn

Din epost

Ditt Telefonnummer

Ditt meddelande

Om oss

Vi som utbildar har alla personlig erfarenhet av effekterna av utbrändhet bland annat på grund av en dåligt fungerande möteskultur. Vår målsättning är att ingen annan ska behöva gå igenom det som vi gjort. Har man en gång hamnat i utbrändhet är det lätt att falla tillbaka i gamla mönster och få återfall. Utbrändhet kan leda till permanenta skador i hjärna och kropp och därför är det viktigt att ta tag i problematiken av en icke-fungerande möteseffektivitet i tid.

Vårt kontor ligger i centrala Stockholm men vi genomför utbildningar över hela Skandinavien.

Mansur (Manne) KöyluogluManne

Effektivitetskonsult

Manne har en bakgrund inom bland annat affärsutveckling och entreprenörskap. Han älskar att se den snabba utveckling människor kan uppnå med hjälp av Effektiv Nu. Tidigare tränade han både fotboll och kampsport men idag är det gymmet som gäller. Manne kan vara bra att ha tillhands i en krissituation – han har nämligen en livvaktslicens.

Tel: 0723101633
E-post: manne(at)effektivnu.se

Porträtt fotografering i Studio S.Filip Bäckström

Effektivitetskonsult

Filip har jobbat inom bemanning och event samt it-branschen. Efter en utbrändhet sa han upp sig från sitt jobb och idag är hans mål att hjälpa så många andra människor som möjligt från att hamna i samma sits. På fritiden gillar han att hålla på med musik och tidigare sjöng han i ett band.

Tel: 0706685779
E-post: filip(at)effektivnu.se

Danijela-thumbDanijela R. Bengtsson

Effektivitetskonsult

Danijela har jobbat med utbildning och skolutveckling i snart tjugo år, varav de senaste åren som rektor. Att hjälpa organisationer och individer med att utvecklas, nå sina mål samt att stärka organisationens ethos är områden som hon brinner för. På fritiden umgås med dem hon gillar allra bäst och hon är även engagerad som lagledare i ett fotbollslag för unga tjejer.

Tel: 0707226032
E-post: danijela(at)effektivnu.se

Fatih AkanPorträtt fotografering i Studio S.

Effektivitetskonsult

Fatih har tidigare jobbat med utsatta ungdomar inom skolan och på fritidsgårdar samt inom eventbranschen och med personalfrågor. Idag brinner han för att hjälpa individer att genomföra varaktiga förändringar i sina liv och på fritiden är han mentor åt två ungdomar.

Tel: 0733779077
E-post: fatih(at)effektivnu.se

Ludde Björklund

Effektivitetskonsult

Ludde har jobbat inom försvarsmakten i femton år varav flera år utomlands. På Effektiv Nu jobbar han med det som intresserar honom allra mest – aktiv stressreducering och mental träning. För egen del strävar han efter att ta dagen som den kommer och njuta av att inte ständigt behöva jobba mot ett mål.

 

Johan Dahlin

Effektivitetskonsult

Johan har tidigare jobbat med ledarskap och försäljning inom it och telekombranschen. Han har ett brinnande intresse för att utveckla människor och hjälpa individer att nå sina mål. Med en idrottsbakgrund inom kampsport vet han vad som krävs för att en person ska lyckas med sin målsättning. På fritiden älskar han att laga mat samt att umgås med sina närmaste och då gärna ute i skog & natur.

Tel: 0707555702
E-post: Johan(at)effektivnu.se

Phone number:

08 – 517 537 83

Copyright © 2017 Sandy Media All rights reserved.